Үс заслын технологи

Үйлчлүүлэгчдийн эрүүл мэнд болон үсний тухай мэдээллийн цар хүрээ өсч буй өнөө үед жинхэнэ мэргэжилтэн гэдэгтээ өөртөө итгэлтэй болж үйлчлүүлэгчдээсээ итгэл хүлээхийн тулд үнэн зөв мэдлэгийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй эзэмшин, хөгжихөд энэхүү ном туслах болно.

Description

Үйлчлүүлэгчдийн эрүүл мэнд болон үсний тухай мэдээллийн цар хүрээ өсч буй өнөө үед жинхэнэ мэргэжилтэн гэдэгтээ өөртөө итгэлтэй болж үйлчлүүлэгчдээсээ итгэл хүлээхийн тулд үнэн зөв мэдлэгийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй эзэмшин, хөгжихөд энэхүү ном туслах болно.