Төмс ургуулах арга ажиллагаа

Төмс ургуулах арга ажиллагаа бүтээлд: төмс тариалж ургуулах талаар явуулсан олон жилийн судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэлийн ажлын үр дүнг нэгтгэн дүгнэж аргачилсан байдлаар тусгасан болно. Мөн энэхүү бүтээл нь та бүхний хувьдаа төмс тариалж ургуулах ажилд чухал гарын авлага болохоос гадна онол, арга зүйн санд чухал нэмэр болно.

Description

Төмс ургуулах арга ажиллагаа бүтээлд: төмс тариалж ургуулах талаар явуулсан олон жилийн судалгаа, туршилт, үйлдвэрлэлийн ажлын үр дүнг нэгтгэн дүгнэж аргачилсан байдлаар тусгасан болно. Мөн энэхүү бүтээл нь та бүхний хувьдаа төмс тариалж ургуулах ажилд чухал гарын авлага болохоос гадна онол, арга зүйн санд чухал нэмэр болно.