FLAME хүүхдийн санхүүгийн боловсрол олгох хөтөлбөр


Year Donors Grant Amount /MNT/
2009 World Vision Mongolia 151,900.00
2010 World Vision Mongolia 8,845,681.64
2011 World Vision Mongolia 5,712,908.46
2012 World Vision Mongolia 5,529,000.00
2013 World Vision Mongolia 1,490,909.09
2014 World Vision Mongolia 4,355,000.00
2015 World Vision Mongolia 1,920,000.00
2016 World Vision Mongolia 2,320,000.00