21-р Зууны манлайлал


Сургалтын зорилго: Манлайлагчийн эзэмшвэл зохих ур чадвар, манлайлагчийн үүрэг, багийн манлайлал хийх дадлуудыг эзэмшүүлэх

Сургалтын арга зүй: Сургалтыг онол болон үзүүлэн таниулах материал ашиглан явуулах ба мэдлэгээ бататгахдаа дасгал ажил дээр ажиллана.

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 4 цаг

д/д

Сургалтын үндсэн сэдэв

Агуулга

Хугацаа       /минут/

1

Сургалтын танилцуулга

Сургалтын арга барил, сургалтаар үзэх сэдэв, сургалт үргэлжлэх хугацаа сургалтын хэрэгцээ шаардлага

5

2

Манлайлагч гэж хэн бэ?, манлайлагчийн ур чадварууд

Манлайлагч гэж хэн бэ?

15

3

Манлайллын урсгал

10

4

Дасгал

10

5

Манлайлагч менежер 2-н ялгаа

15

6

Манлайлагчийн үүрэг

Манлайлагчийн 4 үүрэг

20

7

Кейс дасгал

10

Цайны завсарлага

8

Манлайлагчийн зарчмууд

Манлайлагчийн зарчмууд

20

9

360 градусын үнэлгээ өөрийгөө болон бусдын үнэлэх нь

20

10

Манлайлагчийн ур чадварууд

Манлайлагч болохыг хүсвэл, өөрийгөө хөгжүүлэх нь

20

11

Манлайлагчийн 6 топ ур чадвар

20

12

Хөгжлийн төлөвлөгөө

15

Нийт

180 минут