Ажилтнуудаа тогтоох идэвхжүүлэх шинэлэг аргууд


Сургалтын зорилго: Чадварлаг, мэргэшсэн ажил горилогч нарыг татаж багаа бүрдүүлэн ажилтнуудаа тогтвортой ажиллуулах, идэвхжүүлэх аргуудад суралцах

Сургалтын арга зүй: Сургалтын онолыг лекц, үзүүлэн таниулах материал ашиглан өгөх бөгөөд, мэдлэгээ бататгахдаа дасгал ажил дээр ажиллана.

Оролцогчид: Удирдлага, хүний нөөцийн менежер

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:     8 цаг

д/д

Сургалтын үндсэн сэдэв

Агуулга

Хугацаа       /минут/

1

Сургалтын танилцуулга

Сургалтын арга барил, сургалтаар үзэх сэдэв, сургалт үргэлжлэх хугацаа сургалтын хэрэгцээ шаардлага

5

2

Ажилтны гарах эргэц

Бүтээмж, зардал, мэдлэг мэдээлэл алдагдах, бизнесийн өсөлт, нэр хүнд

25

3

Ажлаас гарах шалтгаан

Ажлаас гарах үйл явц, үе шатууд, гарах зардлыг тооцох

25

4

Сонгон шалгаруулалт

Сонгон шалгаруулалт хийхдээ, шинэ ажилчдыг чиглүүлэх сургалт карьер хөгжил, идэвхжүүлэлт

120

5

Харилцан ойлголцох

Ажилтан буюу хувь хүний хүсэл, эрэлт хэрэгцээ, байгууллагын хүсэл эрэлт хэрэгцээ

25

Цайны завсарлага

10

6

Хүний нөөцийг удирдах

Ажилд орох сэдэл, тогтвор суурьшилтай ажиллах сэдэл, өндөр бүтээмжтэй гүйцэтгэх сэдэл хэрхэн төрүүлэх

25

7

Албан Идэвхжүүлэлт

Ажлын үнэлгээ, идэвхжүүлэлт, урамшуулал

105

8

Албан бус идэвхжүүлэлт

Биет болон биет бус идэвхжүүлэлт

10

9

Дасгал ажлын дүгнэлт

Үр дүн, цаашид анхаарах зүйлүүд

5

Цайны завсарлага

10

10

Удирдлагын харилцаа

Аман болон бичгэн харилцааг зөв удирдах

35

11

Дасгал ажил

Хүн хэдэн чихтэй вэ?

10

12

Байгууллагын соёл

Байгууллагын дотоод соёл, ажилчид тогтвортой ажиллахад нөлөөлөх нь

45

14

Хичээлийн дүгнэлт

Ажилтнуудаа тогтворжуулах орчин үеийн аргууд сургалтаар үзсэн сэдвүүдийн нэгдсэн дүгнэлт

15

15

Хичээлийн хаалт

Ажилтнуудаа тогтворжуулах аргуудыг ажлын байран дээр хэрэгжүүлэх

10

Нийт

8 цаг