Менежмент стратеги


Хөгжлийн Шийдэл ТББ нь Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээгээр дамжуулан байгууллагын одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлэн, тулгарч буй асуудлыг илрүүлж, оновчтой, ашигтай, хувилбараар шийдвэрлэх аргачлалуудыг санал болгож, хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж байна.

Санал болгож буй бүтээгдэхүүнүүд:

 • Стратегийн төлөвлөгөө
 • Байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс
 • Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний карт
 • Өрсөлдөөний орчин дахь дүн шинжилгээ, баримтлах бодлого
 • Стратегийн төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэлт, үнэлгээ
 • Дотоод мэдээлэл солилцооны систем

Үр дүн

 • Алсын хараа-ирээдүйн хөгжлийн чиглэл тодорхой болно
 • Зорилгод хүрэх шат дараалсан, хэрэгжих бодит төлөвлөгөө
 • Зөв зохион байгуулалт, оновчтой нөөц хуваарилалт төлөвлөгөө
 • Зөв шийдэл, өрсөлдөөний тактиктай болно.

Энэ чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ авч байсан байгууллагууд:

 • Автодрем ХХК-2010-2013 оны стратеги төлөвлөгөө, түүнтэй холбоотой судалгаа, шинжилгээ
 • Цагаан сүмбэр ХХК-2010-2015 оны стратеги төлөвлөгөө, түүнтэй холбоотой судалгаа, шинжилгээ