Монголын хөдөө аж ахуйн бизнесийг дэмжих хөтөлбөр


Хөтөлбөрийн харилцагчид:

  • Хөдөө аж ахуйн болон хөдөө аж ахуйг дэмжигч бизнесүүд

Санхүүжүүлэгч:               

  • АНУ-ын Хөдөө Аж Ахуйн Яам

Хөтөлбөрийн үр дүн:

  • 1055 шинэ бизнесийг үүсгэсэн
  • 1527 бизнесийг өргөжүүлсэн
  • 14 бизнесийн бүлгийг үүсч, үйл ажиллагаа явуулахад нь тусалсан.
  • 499 ажлын байр бий болгосон.
  • 96.9 тэрбум төгрөгийн нэмэлт борлуулалтыг бизнес эрхлэгч харилцагч нартаа бий болгосон.
  •  9,1 тэрбум төгрөгийн 7,059 зээлийг зуучилсан.

Хэрэгжсэн хугацаа: 2009-2011