“Говийн шим” төсөл


Хөтөлбөрийн харилцагчид:

  • Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын бизнес эрхлэх сонирхолтой иргэд болон бизнесээ өргөжүүлэн сайжруулах хүсэлтэй бичил, жижиг бизнес эрхлэгчид

Санхүүжүүлэгч:               

  • Оюу Толгой ХХК

Хөтөлбөрийн үр дүн:

  • 81 иргэн хөтөлбөрт хамрагдсан
  • 15 шинэ бизнесийг үүсгэсэн
  • 27 бизнесийг өргөжүүлсэн
  • 60 ажлын байр бий болгосон

324,2 сая төгрөгийн зээлийг 48 харилцагч авсан.

Хэрэгжсэн хугацаа: (2011 оны 1-р сар – 2011 оны 12-р сар)